HanzaVia® Nawierzchnia HV Standard WI ; HY; PE

Produkt mineralny, naturalny, niezanieczyszczony, bez dodatków produktów sztucznych lub z recyklingu, do wykonywania nawierzchni drogowych, parkingów i innych obiektów budownictwa na bazie żwirów naturalnych łamanych, piasku i kruszyw skalnych.
Nie zawiera popiołów lotnych, gliny, cementu lub wapna.

 

Kolorystyka:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HV Standard WI - kolor szary (granit strzegomski )
HV Standard HY - beżowy
HV Standard PE - kolor czerwony
HV Standard HB - kolor żółty

 

Zakres stosowania:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• ścieżki piesze i rowerowe
• parkingi dla ruchu lekkiego
• dojazdy do posesji i garaży
• alejki w parkach i place zabaw
• nawierzchnie sportowe

 

Właściwości nawierzchni HanzaVia Standard :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• wodoprzepuszczalna i oddychająca
• odporna na czynniki atmosferyczne i obciążenia mechaniczne
• estetyczna zapewniająca naturalny wygląd
• prosta w utrzymaniu i konserwacji, łatwo naprawialna
• układana do pni drzew i w strefach ochrony wód

 

Właściwości fizyczne i chemiczne:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identyfikator produktu: HV STANDARD WI; HY; PE

Wodoprzepuszczalność: 2,9 x 10-4 (cm/s)
Odporność na ścieranie: Ts=61,6 %
Gęstość wg. Proktora 2,170 t/m3 Wpr 8,6 %
Mrozoodporność % 3,93 (wartość średnia ) PN-EN 1367-1

(Wyniki badań – test nr. 12.231 z dnia 17.01.2013 laboratorium drogowe Prueflabor Morbach 29664 Walsrode, Niemcy)

 

Sposób wykonywania nawierzchni:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Gotową mieszaninę wysypać na wcześniej przygotowaną podbudowę z klińca 4-31,5 oraz
warstwę dynamiczną HanzaVia Dynamic . Ściągać łatą aluminiową opartą na obrzeżach
i zagęszczać lekkim walcem statycznym optymalnie nawadniając nawierzchnię.
Nie wibrować. Miejsca niedostępne dla walca zagęszczać zagęszczarkami płytowymi
z minimalną wibracją.

- stopień zagęszczenia min. Dpr = 99 %

- Po zagęszczaniu, nawierzchnia jest gotowa do użytkowania. Drobne, luźne kruszywo
pozostające na nawierzchni nie jest błędem lub wadą a jedynie specyficzną właściwością
nawierzchni HanzaVia Standard. Zaleca się ponowne nawodnienie i kolejne zagęszczenie
szczególnie w okresach bezdeszczowych.
Przy wykonywaniu nawierzchni z obrzeżami, należy przewidzieć osiadanie materiału przy
zagęszczaniu około 1 cm.

 

Dane materiałowo – technologiczne

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baza materiałowa:

Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał o określonym
składzie ziarnowym od 0 do 5 mm, stosowany do wykonywa-
nia warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Jest wykonywana
z kruszyw skalnych, żwirów i piasków naturalnych w określo-
nych proporcjach. Nie zawiera kruszyw sztucznych i z recyklin-
gu,Jest materiałem niezanieczyszczonym w świetle Rozp. Min.
Środowiska z dn. 09.09.2002 (poz.1359)Dz.U.Nr.165

Składniki:

Kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypełniacz mineralny,
żwiry naturalne – łamane.

Trwałość składowania: Bezterminowo

Dane o technice stosowania nawierzchni:

Zapobieganie segregacji:

Mieszanka w czasie długiego transportu i składowania posiada
naturalną tendencję do segregacji. Przed rozpoczęciem
układania, należy materiał wymieszać łyżką ładowarki lub
ręcznie łopatami. Przy układaniu nie wibrować.

Zużycie:

około 65 kg. mieszanki na 1 m.kw. nawierzchni grubości 3 cm.
po zagęszczeniu.
Grubości nawierzchni: nie mniej niż 3 cm. po zagęszczeniu

Przygotowanie podłoża:

Cała konstrukcja nawierzchni komunikacyjnej
musi być wykonana odpowiednio do spodziewanych
obciążeń. Obowiązują przy tym przepisy i instrukcje techniczne
dla podbudów zasadniczych i pomocniczych. Mocno zalecane
jest stosowanie warstwy dynamicznej HanzaVia Dynamic WI

Zasady bezpieczeństwa: Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązu-
jące przy wykonywaniu robót budowlanych.

Konserwacja nawierzchni:

Konserwacja polega na okresowym, w miarę potrzeb, zagrabia-
niu nawierzchni celem usunięcia liści i innych fragmentów
drzew i krzewów, a także wyrównywaniu nawierzchni poprzez
jej wzruszenie i ponowne zagrabienie. Miejsca te należy
nawodnić i zagęścić. Trawy i chwasty należy usuwać mecha-
nicznie a miejsca po nich także nawodnić i zagęścić.
Utrzymanie zimowe polega na odśnieżaniu lekkimi odśnieżar-
kami z gumowymi końcówkami lemieszy. Ze względów eko-
logicznych nie zaleca się stosowania środków chemicznych
jakkolwiek nawierzchnia jest na nie odporna.