HanzaVia®  Nawierzchnia Elastopave® PU 1K UV

Klej poliuretanowy Elastopave PLUS jednoskładnikowy z filtrem promieni UV produkcji BASF (Niemcy) do wykonywania nawierzchni drogowych, parkingów i innych obiektów
budownictwa na bazie żwirów naturalnych łamanych, bębnowanych, piasku i kruszyw skalnych. Zgodnie z normą europejską DIN 13501-1 produkt niepalny kat. Bfl-s1 oraz nietoksyczny – karta bezpieczeństwa BASF zgodnie z (EC) Nr. 1907/2006


Zakres stosowania:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
• ścieżki piesze i rowerowe
• parkingi dla ruchu lekkiego i ciężkiego
• dojazdy do posesji i garaży
• obwódki wokół budynków
• tarasy, schody, dachy zielone
• posadzki tzw."dywany kamienne" do wnętrz i na zewnątrz budynków

Właściwości nawierzchni Elastopave:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- wodoprzepuszczalna i oddychająca,

- odporna na czynniki atmosferyczne i obciążenia mechaniczne,

- estetyczna z dużą paletą kolorystyki,

- łatwa w utrzymaniu i konserwacji,

- odporna na sól i inne środki odladzające

Właściwości fizyczne i chemiczne:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identyfikator produktów : Iso 196/27

BASF Karty charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem
(EU) Nr. 1907 / 2006

Sposób przygotowania materiału na nawierzchnie:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przygotować materiały i narzędzia niezbędne do wykonania nawierzchni:

- żwiry naturalne lub łamane, kruszywa skalne łamane lub bębnowane następujących frakcji:
0,4 – 1,2 mm; 1 – 3 mm; 2 – 5 mm; 2 – 8 mm lub inne w podobnym zakresie wg. życzenia
i funkcji jakie ma spełniać nawierzchnia. Materiał musi być pozbawiony najniższych frakcji
zerowych (pyłów), płukany i dokładnie wysuszony.
- w zależności od wymagań, stosuje się od 3 do 6% kleju wagowo w stosunku do wagi
materiału skalnego.
- do wcześniej przygotowanego materiału skalnego wlać klej i całość dokładnie wymieszać
mechanicznym mieszadłem lub dla większych ilości w mieszarce mechanicznej poziomej.
Mieszanie powinno odbywać się w równych interwałach czasowych np. 2,5 – 3 minuty
każdej porcji zarobowej.

- okres wiązania mieszaniny – od 12 do 48 godzin w zależności od temperatury powietrza
i wilgotności.
Początek wiązania przy temperaturze otoczenia +23 st.C. to 8 godzin.

- nie układać nawierzchni Elastopave PU 1K UV przy temperaturze podłoża poniżej
+7 st.C, kiedy wiązanie kleju znacznie się przedłuża.

- niezbędne narzędzia: kasty plastikowe do zapraw, rakle stalowe szerokie na długim
trzonku, mieszadła i mieszarki mechaniczne,
naczynia plastikowe z podziałkami do odmierzania kleju,
wagi do kleju i wypełniacza, lekkie zacieraczki do betonu.

Sposób wykonywania nawierzchni:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- gotową mieszaninę wysypać na wcześniej przygotowaną podbudowę zasadniczą i
warstwę dynamiczną HanzaVia Dynamic. W przypadku tarasów, na membrany hydroizola-
cyjne wg. projektu. Ściągać łatą aluminiową opartą na obrzeżach i zagęszczać ubijając
ręcznie pacą stalową lub lekką zacieraczką mechaniczną.

Dane materiałowo – technologiczne:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baza materiałowa:

Poliuretan jednoskładnikowy BASF w mieszance mineralnej
zawierający filtr UV

Składniki:

BASF Karty charakterystyki produktu – zgodnie z Rozporzą-
dzeniem (EU) Nr. 1907/2006
Iso 196/27 Isocyanate component

Trwałość składowania:

12 miesięcy

Trwałość składowania zależy od obchodzenia się z pojemni-
kami z klejem. Trzymać szczelnie zamknięte.
Chronić przed dostępem wilgoci w suchych, chłodnych, dobrze
wentylowanych miejscach. Unikać częstego otwierania
pojemników i przelewania kleju.

Dane o technice stosowania zaprawy:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydajność: Ze 100 kg. kruszywa otrzymamy 104 kg. mieszaniny o 4-ro
procentowej zawartości kleju. To wystarczy na ułożenie 1,44
m.kw. grubości 4 cm.

Zużycie: Około 70 kg. mieszaniny na 1 m.kw. nawierzchni grubości 4 cm
Grubości nawierzchni : od 2,5 do 6 cm.

Czas mieszania: min. 2,5 minuty, Każdy zarób ten sam czas mieszania.
Czas do wbudowania: max. 1 godzina
Czas wiązania/twardnienia: od 2 do 12 godzin*
Użytkowanie możliwe po: 48 godzinach
*) przy +23 st.C i wilgotności względnej powietrza 50%. Wyższe temperatury skracają a niższe wydłużają podane
czasy. Podobnie w zakresie wilgotności.

Przygotowanie podłoża:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cała konstrukcja nawierzchni komunikacyjnej
musi być wykonana odpowiednio do spodziewanych
obciążeń.
Obowiązują przy tym przepisy i instrukcje techniczne
dla podbudów zasadniczych i pomocniczych. Mocno zalecane
jest stosowanie warstwy dynamicznej HanzaVia Dynamic.

Zasady bezpieczeństwa:

Podane są w Kartach Charakterystyki produktów BASF
(Karty Bezpieczeństwa) dostarczanych wraz z produktem.

Zasady dobrej praktyki:

Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka
pracy. W przypadku wystąpienia znanych chorób skóry,
nadwrażliwości chronicznych chorób dróg oddechowych,
napadów astmy, kaszlu unikać kontaktu z substancją.
Pracownicy powinni posiadać okresowe badania medyczne
łącznie z testem stanu płuc.