HanzaVia®    Nawierzchnia HV Robust WI; HY;PE

 

Produkt mineralny, naturalny, niezanieczyszczony, bez dodatków produktów sztucznych lub  z recyklingu, o wykonywania nawierzchni drogowych, parkingów i innych obiektów budownictwa na bazie żwirów naturalnych łamanych, piasku i kruszyw skalnych.

Nie zawiera popiołów lotnych, cementu lub wapna.

 

Kolorystyka:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HanzaVia Robust  WI    -  kolor szary  ( granit strzegomski)

HanzaVia Robust  HY    -  kolory żółty, beżowy

HanzaVia Robust  PE    -  kolor czerwony

 

Zakres stosowania:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

•nawierzchnie drogowe dla ruchu samochodów osobowych, ciężarowych i traktorów 

•parkingi dla samochodów osobowych i ciężarowych

•dojazdy do posesji i garaży

•alejki w parkach o podwyższonej nośności 

•place

 

Właściwości nawierzchni HanzaVia Robust WI :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

•wodoprzepuszczalna i oddychająca

•odporna na  czynniki atmosferyczne i obciążenia mechaniczne

•samooczyszczająca się z brudu naniesionego przez opony pojazdów

•estetyczna zapewniająca naturalny wygląd

•prosta w utrzymaniu i konserwacji, łatwo naprawialna 

•układana do pni drzew i w strefach ochrony wód

 

Właściwości fizyczne i chemiczne:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Identyfikator produktu: HV Robust  WI; HY; PE

 

 

Wodoprzepuszczalność:7,0 x 10-4  (cm/s)

Odporność na ścieranie:Ts=78,4  %

Gęstość wg. Proktora2,110 t/m3      Wpr  9,6 %

Mrozoodporność  %3,93  (wartość  średnia )  PN-EN 1367-1

 

(Wyniki badań – test nr. 12.231 z dnia 17.01.2013 laboratorium drogowe Prueflabor Morbach  29664 Walsrode, Niemcy)

 

 

   

Sposób wykonywania nawierzchni:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- Gotową mieszaninę wysypać na wcześniej przygotowaną podbudowę z klińca 4-31,5 oraz 

  warstwę dynamiczną HanzaVia Dynamic WI. Ściągać łatą aluminiową opartą na obrzeżach

  i zagęszczać ubijając lekkim walcem statycznym  nawadniając nawierzchnię. Nie

  wibrować.

 

- Po zagęszczeniu, Dpr = 97 %   nawierzchnia jest gotowa do użytkowania.

 

- Drobne, luźne kruszywo pozostające na nawierzchni nie jest błędem lub wadą

  a jedynie specyficzną właściwością nawierzchni HanzaVia Robust.     

 

 

Dane materiałowo – technologiczne:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Baza materiałowa:                                  Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał o określonym

                                                          składzie ziarnowym od 0 do 11 mm, stosowany do wykonywa-

                                                          nia warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Jest wykonywana

                                                          z kruszyw skalnych, żwirów i piasków naturalnych w określo-

                                                          nych proporcjach. Nie zawiera kruszyw sztucznych i z recyklin-

                                                          gu,Jest materiałem niezanieczyszczonym w świetle Rozp. Min.

                                                          Środowiska z dn. 09.09.2002 (poz.1359)Dz.U.Nr.165

 

 

Składniki:                                             Kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypełniacz mineralny,

                                                         żwiry naturalne – łamane.

  

 

Trwałość składowania:                           Bezterminowo

 

 

Dane o technice stosowania nawierzchni:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapobieganie segregacji:

Mieszanka w czasie długiego transportu i składowania posiada

naturalną tendencję do segregacji. Przed rozpoczęciem 

układania, należy materiał wymieszać łyżką ładowarki lub

ręcznie łopatami. Przy układaniu nie wibrować.

 

Zużycie:około 85 kg. mieszanki na 1 m.kw. nawierzchni grubości 4 cm. po zagęszczeniu.

Grubości nawierzchni:od 4 do 6 cm. po zagęszczeniu w zależności od wymagań dot. nośności.

 

 

Przygotowanie podłoża:

Cała konstrukcja nawierzchni komunikacyjnej  

musi być wykonana odpowiednio do spodziewanych

obciążeń. Obowiązują przy tym przepisy i instrukcje techniczne 

dla podbudów zasadniczych i pomocniczych. Wymagane 

jest stosowanie warstwy dynamicznej HanzaVia Dynamic WI

 

Zasady bezpieczeństwa:

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązu-

jące przy wykonywaniu robót budowlanych.

 

Konserwacja nawierzchni:

Konserwacja polega na okresowym, w miarę potrzeb, zagrabia-

niu nawierzchni celem usunięcia liści i innych fragmentów 

drzew i krzewów, a także wyrównywaniu nawierzchni poprzez

jej wzruszenie i ponowne zagrabienie. Miejsca te należy 

nawodnić i zagęścić. Trawy i chwasty należy usuwać mecha-

nicznie a miejsca po nich także nawodnić i zagęścić. 

Utrzymanie zimowe polega na odśnieżaniu lekkimi odśnieżar-

kami z gumowymi końcówkami lemieszy. Ze względów eko-

logicznych nie zaleca się stosowania środków chemicznych

jakkolwiek nawierzchnia jest na nie odporna.