HanzaVia® Podbudowa HV Dynamic WI

Produkt mineralny, naturalny, niezanieczyszczony, bez dodatków produktów sztucznych lub z recyklingu, do wykonywania podbudów drogowych jako warstwa dynamiczna pod parkingi i inne obiekty budownictwa na bazie żwirów naturalnych łamanych, piasku i łamanych kruszyw skalnych.

 

Zakres stosowania:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• pod ścieżki piesze i rowerowe
• pod parkingi dla ruchu lekkiego
• pod dojazdy do posesji i garaży
• pod alejki w parkach i place zabaw
• pod nawierzchnie sportowe
• pod nawierzchnie żywiczne

 

 

Właściwości podbudowy HV Dynamic WI :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

• wodoprzepuszczalna i oddychająca
• odporna na czynniki atmosferyczne i obciążenia mechaniczne
• łatwo zagęszczająca się
• przejmuje drobny materiał (pyły) z warstwy nawierzchniowej
• zwiększa gładkość/równość warstwy nawierzchniowej
• stabilizuje warstwę nawierzchniową poprzez zatrzymywanie wody co zapobiega tworzeniu się pyłu
• skutecznie przenosząca obciążenia z warstwy nawierzchniowej na podbudowę pomocniczą
• poprawia stabilizację konstrukcji drogowej

 

 

Właściwości fizyczne i chemiczne:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Identyfikator produktu: HV DYNAMIC WI

 

Wodoprzepuszczalność: 9,1 x 10-4 (cm/s)
Wytrzymałość na ścinanie: Ts = 63,0 %
Gęstość wg. Proktora 2,181 t/m3 Wpr 8,8 %

 

(Wyniki badań – test nr. 12.231 z dnia 17.01.2013 laboratorium drogowe Prueflabor Morbach 29664 Walsrode, Niemcy)

 

 

Sposób układania podbudowy :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

- Gotową mieszaninę wysypać na wcześniej przygotowaną podbudowę z klińca 4-31,5
Ściągać łatą i wyprofilować spadek jednostronny lub dwustronny min.2 % i zagęszczać
lekkim walcem wibracyjnym lub płytami wibracyjnymi nawadniając nawierzchnię w miarę
potrzeby – do uzyskania optymalnej wilgotności.

 

- Stopień zagęszczenia min. Dpr = 99 %

 

- Po zagęszczeniu, podbudowa jest gotowa do ułożenia na niej warstwy wierzchniej np.
HanzaVia Standard WI ; HanzaVia PluS WI lub HanzaVia Robust WI

 

 

Dane materiałowo – technologiczne:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Baza materiałowa:

Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał o określonym
składzie ziarnowym od 0 do 16 mm, stosowany do wykonywa-
nia warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Jest wykonywana
z kruszyw skalnych, żwirów i piasków naturalnych w określo-
nych proporcjach. Nie zawiera kruszyw sztucznych i z recyklin-
gu. Jest materiałem niezanieczyszczonym w świetle Rozp. Min.
Środowiska z dn. 09.09.2002 (poz.1359)Dz.U.Nr.165

 

Składniki:

Kruszywo skalne, piaski specjalne, wypełniacz mineralny,
żwiry naturalne – łamane.

 

Trwałość składowania:

Bezterminowo

 

 

Dane o technice stosowania nawierzchni:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapobieganie segregacji:

Mieszanka w czasie długiego transportu i składowania posiada
naturalną tendencję do segregacji. Przed rozpoczęciem
układania, należy materiał wymieszać łyżką ładowarki lub
ręcznie łopatami. Przy zagęszczaniu używać niskich wibracji.

 

Zużycie:

około 110 kg. mieszanki na 1 m.kw. nawierzchni grubości 5 cm.
po zagęszczeniu, przy wilgotności materiału w granicach 9 %
Grubości nawierzchni: od 4 do 5 cm. po zagęszczeniu - w zależności od wymagań
dotyczących nośności.

 

Przygotowanie podłoża:

Cała konstrukcja nawierzchni komunikacyjnej
musi być wykonana odpowiednio do spodziewanych
obciążeń. Obowiązują przy tym przepisy i instrukcje techniczne
dla podbudów zasadniczych i pomocniczych. Przed ułożeniem
warstwy wierzchniej, podbudowa HanzaVia Dynamic WI
powinna być wolna od zanieczyszczeń i optymalnie
nawodniona.

 

Zasady bezpieczeństwa:

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązu-
jące przy wykonywaniu robót budowlanych.