HanzaVia®  FugenBruk® PU 1K UV

Gotowa fuga poliuretanowa w skład której wchodzi:
Spoiwo poliuretanowe, jednoskładnikowe z filtrem promieni UV produkcji BASF (Niemcy) – puszka 1 kg.
Materiał sypki w wiadrach lub szczelnych workach o wadze 20 kg.


Zakres stosowania:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• do wnętrz i na zewnątrz
• do szerokości spoin od 5 mm do 50 mm
• do spoinowania małej i dużej kostki brukowej z kamienia
naturalnego i betonowej
• do spoinowania płyt z kamienia naturalnego
• do wszystkich nawierzchni komunikacyjnych

Właściwości gotowej zaprawy:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• łatwo wnikająca w szczeliny
• odporna na ścieranie, czynniki atmosferyczne i obciążenia mechaniczne
• spoina nie wykrusza się
• wodoprzepuszczalna lub szczelna ( zawartość kleju pow. 7%)
• odporna na sól i środki odladzające
• odporna na promienie UV

Właściwości fizyczne i chemiczne kleju:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Identyfikator produktów : Iso 196/27

BASF Karty charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem
(EU) Nr. 1907 / 2006

Iso 196/27 jest bezrozpuszczalnikowym, niewypełnionym i bezbarwnym 1-komponentowym poliuretanem alifatycznym. Iso 196/27 może być łączony z kruszywem mineralnym i wykorzystany do budowy kamiennych chodników – również do lekkich zastosowań drogowych ( do 3,5 t.) Wg. europejskiej normy DIN EN 13501-1 produkt jest klasyfikowany w kategorii Bfl-S-1 jako trudnopalny. (Karta techniczna BASF wersja 04 data 28.08.2012)

Badania wytrzymałościowe próbek fugi PU:

Testy SCB przeprowadzone w Delft Uniwersity of Technology – Holandia w czerwcu 2009 r. m.in. pod kątem wytrzymałości na rozrywanie wg. PN-EN 12697-44 dały następujące rezultaty:

Próbka Zawartość kleju Max. siła niszcząca (N) Wytrzymałość (N/mm2)
Nr.1 3% 4009 3,72
Nr.2 3% 3563 3,30

Sposób przygotowania zaprawy:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiał do wykonania fugi dostarczany jest do klienta w wiadrach lub szczelnych workach polietylenowych odpowiednio oznakowanych. Standardowymi kolorami są czarny, jasno-szary, ciemno-szary (oba kolory granitu strzegomskiego) oraz piaskowy. Do każdej porcji 20 kg. dostarczana jest w komplecie puszka 1 kg. kleju PU 1 K UV

Aby przygotować zaprawę do zasypania, należy do wiadra z materiałem wlać całą zawartość puszki i dokładnie wymieszać materiał z klejem. Bardzo istotne jest, aby materiał z dna wiadra został także dokładnie wymieszany. Zaleca się, aby po wymieszaniu przesypać porcję zaprawy do drugiego wiadra i sprawdzić sposób wymieszania.

Sposób spoinowania:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- przed spoinowaniem górną powierzchnię kostki należy oczyścić z zanieczyszczeń i kurzu.

- wysypać przygotowaną porcję zaprawy na kostkę i gumową raklą lub twardą szczotką
rozprowadzać ją ,nagarniając i wpychając w szczeliny. Następnie szeroką miękką szczotką
zamieść dokładnie kostkę, aby nie pozostawało na niej zaprawy.

- należy unikać chodzenia po kostce w której znajduje się nie związana zaprawa. Może to
powodować przylepianie się fragmentów zaprawy do butów i uszkodzenia fugi.
- okres wiązania zaprawy od 12 do 48 godzin, w zależności od temperatury powietrza.

Początek wiązania zaprawy przy temperaturze otoczenia +23 st.C to 8 godzin.

- nie używać zaprawy Hanzavia FugenBruk PU 1 K UV przy temperaturze podłoża poniżej
+ 7 st. C, kiedy wiązanie kleju znacznie się przedłuża.

- niezbędne narzędzia:

Kasty plastikowe (w przypadku dostawy materiału w workach), szerokie rakle
gumowe, twarde i miękkie szczotki na długim trzonku.

Dane materiałowo – technologiczne:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Baza materiałowa:

Poliuretan jednoskładnikowy BASF w mieszance mineralnej
drobnoziarnistej, nie zawierającej miałkiego pyłu kwarcowego.

Składniki:

BASF Karty charakterystyki produktu – zgodnie z Rozporzą-
dzeniem (EU) Nr. 1907/2006
Iso 196/27 Isocyanate component

Trwałość składowania:

12 miesięcy
Trwałość składowania zależy od obchodzenia się z pojemni-
kami z klejem. Trzymać z dala od wody, szczelnie zamknięte.
Chronić przed dostępem wilgoci w suchych, chłodnych, dobrze
wentylowanych miejscach. Unikać częstego otwierania
pojemników i przelewania kleju.

Dane o technice stosowania zaprawy:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wydajność: Z 20 kg. mieszanki mineralnej wymieszanej z 5 % kleju
poliuretanowego, otrzymamy 21 kg. zaprawy

Zużycie:          wg. poniższej tabeli

Wymiary kamienia [cm]

Szerokość fugi

[mm]

Głębokość fugi

[cm]

Zapotrzebowanie

[kg/m2]

Głębokość fugi

[cm]

Zapotrzebowanie

[kg/m2]

Głębokość fugi

[cm]

Zapotrzebowanie

[kg/m2]

4x4

8

1

5,330

2

10,660

3

15,990

4x4

10

1

6,400

2

12,800

3

19,200

4x6

8

1

4,549

2

9,098

3

13,647

4x6

10

1

5,485

2

10,970

3

16,455

5x5

8

1

4,413

2

8,826

3

13,239

5x5

10

1

5,333

2

10,666

3

15,999

8x8

10

1

3,555

2

7,110

3

10,665

8x10

10

1

3,232

2

6,464

3

9,696

9x9

10

1

3,200

2

6,400

3

9,600

9x11

10

1

2,933

2

5,866

3

8,799

10x10

10

1

2,909

2

5,818

3

8,727

10x20

5

1

1,152

2

2,304

3

3,456

10x20

10

1

2,216

2

4,432

3

6,648

10x20

15

1

3,202

2

6,404

3

9,606

12x15

15

1

3,232

2

6,464

3

9,696

14x16

15

1

2,920

2

5,840

3

8,760

14x17

15

1

2,845

2

5,690

3

8,535

16x16

10

1

1,882

2

3,764

3

5,646

16x16

15

1

2,742

2

5,484

3

8,226

16x18

10

1

1,783

2

3,566

3

5,349

16x18

15

1

2,602

2

5,204

3

7,806

16x19

15

1

2,541

2

5,082

3

7,623

20x20

5

1

0,780

2

1,560

3

2,340

20x20

10

1

1,523

2

3,046

3

4,569

20x20

15

1

2,232

2

4,464

3

6,696

30x30

5

1

0,524

2

1,048

3

1,572

30x30

10

1

1,032

2

2,064

3

3,096

30x30

15

1

1,523

2

3,046

3

4,569

40x40

5

1

0,394

2

0,788

3

1,182

40x40

10

1

1,156

2

2,312

3

3,468

40x40

15

1

1,156

2

2,312

3

3,468

50x50

5

1

0,317

2

0,634

3

0,951

50x50

10

1

0,627

2

1,254

3

1,881

50x50

15

1

0,932

2

1,864

3

2,796

Szerokość spoiny: 5 do 50 mm

Głębokość spoiny w nawierzchniach brukowych: 2/3 wysokości kostki, min. 30 mm.
Głębokość spoiny w wykładzinach płytowych: 2/3 grubości płyty, min. 10 mm

Czas mieszania: min. 2 minuty,
Czas do wbudowania: max. 1 godzina
Czas wiązania/twardnienia: od 2 do 12 godzin*
Użytkowanie możliwe po: 48 godzinach
*) przy +23 st.C i wilgotności względnej powietrza 50%. Wyższe temperatury skracają a niższe wydłużają podane
czasy.

Przygotowanie podłoża:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cała konstrukcja nawierzchni komunikacyjnej oraz nawierzchni
brukowej musi być wykonana odpowiednio do spodziewanych
obciążeń. Z reguły należy wybierać metodę zwartego wbudo-
wania. Obowiązują przy tym przepisy i instrukcje techniczne
dla utwardzania powierzchni brukowych i płytowych.
Przed spoinowaniem, należy spoiny oczyścić równomiernie
do wymaganej głębokości. W przypadku remontu starych
nawierzchni brukowych wydmuchać stare spoiny oraz
usunąć zanieczyszczenia ze ścianek bocznych kostek.

Zasady bezpieczeństwa:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podane są w Kartach Charakterystyki produktów BASF
(Karty Bezpieczeństwa) dostarczanych wraz z produktem.

Zasady dobrej praktyki: Należy zabezpieczyć, żeby wdrożona została dobra praktyka
pracy. W przypadku wystąpienia znanych chorób skóry,
nadwrażliwości chronicznych chorób dróg oddechowych,
napadów astmy, kaszlu unikać kontaktu z substancją.
Pracownicy powinni posiadać okresowe badania medyczne
łącznie z testem stanu płuc.