HanzaVia® Nawierzchnia HV PluStabilizer WI;HY

Produkt mineralny, naturalny, niezanieczyszczony, bez dodatków produktów sztucznych lub z recyklingu, do wykonywania nawierzchni drogowych, parkingów i innych obiektów budownictwa na bazie żwirów naturalnych łamanych, piasku i kruszyw skalnych z dodatkiem roślinnego środka stabilizującego Stabilizer®

Nie posiada dodatków cementu, gliny, pyłów hutniczych, wapna.

 

Zakres stosowania:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• ścieżki piesze i rowerowe
• parkingi dla ruchu lekkiego
• dojazdy do posesji i garaży
• alejki w parkach i place zabaw
• nawierzchnie sportowe

 

Kolorystyka:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HV PluS WI - szary (granit strzegomski)
HV PluS HY - beżowy
HV PluS PE - czerwony
HV PluS HB - żółty

 

 

Właściwości nawierzchni HanzaVia PluStabilizer WI :

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

• wodoprzepuszczalna i oddychająca
• odporna na czynniki atmosferyczne i obciążenia mechaniczne
• estetyczna zapewniająca naturalny wygląd
• prosta w utrzymaniu i konserwacji, łatwo naprawialna
• układana do pni drzew i w strefach ochrony wód
• spełniająca bez zastrzeżeń wymagania higieniczne. Atest PZH
nr. HK/B/1516/01/2011

 

Właściwości fizyczne i chemiczne:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Identyfikator produktu: HV PluStabilizer WI

Kolor nawierzchni: szary

 

Wodoprzepuszczalność: 5,7 x 10-4 (cm/s)
Wytrzymałość na ścinanie: Ts=67,2 %
Gęstość wg. Proktora 2,037 t/m3 Wpr 8,6 %

 

(Wyniki badań – test nr. 508.416 laboratorium drogowe Prueflabor Morbach 29664 Walsrode, Niemcy)

 

 

Sposób mieszania i wykonywania nawierzchni:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Materiał HanzaVia PluS może być mieszany ze Stabilizerem ręcznie, w betonomieszarkach lub większe ilości w węzłach betoniarskich. Betonomieszarki lub węzły betoniarskie powinny być dokładnie wyczyszczone z resztek betonu aby uniknąć zainfekowania materiału. Materiał wsypywany do betoniarki lub węzła powinien posiadać wilgotność od 2 do max. 4 %. Jeśli jest za suchy, powinno się dodać wody do żądanej skali. Do tak przygotowanego materiału HV PluS wsypuje się Stabilizer w stosunku 6 kg. na 1 tonę materiału. Po zakończeniu cyklu mieszania, materiał jest gotowy do wbudowania.

 

Betonomieszarkę lub węzeł betoniarski czyści się jedynie za pomocą wody. Stabilizer nie tworzy trwałych powłok, a po ewentualnym zaschnięciu rozpuszcza się w wodzie.
Wbudowywanie mieszanki ze Stabilizerem może się odbywać za pomocą układarki drogowej lub ręcznie. Zalecane grubości warstwy od 4 do 6 cm.
Istotną czynnością przy układaniu jest nawadnianie. Ponieważ Stabilizer jest aktywowany za pomocą wody, zaleca się, aby jej ilość w cyklu układania i zagęszczania wynosiła od 100 do 180 litrów na 1 tonę mieszanki. Mieszanka po ułożeniu i nawodnieniu powinna być, w zależności od temperatury i pogody, zagęszczona nie wcześniej niż po 6-ciu godz. i nie później niż po 48-miu godz. od nawodnienia . Do zagęszczania używa się walce statyczne o wadze od 1 do 5 ton. Stosuje się od 4 do 5-ciu przejść walca. W przypadku szybkiego wysychania nawierzchni, należy ją ponownie nawadniać i zagęszczać.

 

Miejsca niedostępne dla walca, zagęszcza się ręcznie lub lekką płytą zagęszczającą.
Wysychanie i stabilizacja następuje, w zależności od warunków pogodowych, w okresie od 3 do 15-tu dni. W okresie wysychania, gdy nawierzchnia jest zbyt mokra, powinna być wyłączona z ruchu i chroniona aż do całkowitego wyschnięcia.

 

Po zagęszczeniu i wyschnięciu powierzchnia powinna być jednolita, nie może mieć żadnych pęknięć lub szczelin. Materiał na całej głębokości powinien być jednolicie sprasowany (zagęszczony) i nie powinien posiadać żadnych „słabych punktów"

 

Na początku eksploatacji, na powierzchni nie występuje luźny materiał, ale z biegiem czasu i pod wpływem pogody i użytkowania pojawiać się zaczną luźne partie materiału, które przyczyniają się do podniesienia estetyki nawierzchni. Nie jest to wadą a jedynie specyficzną właściwością tej nawierzchni.

 

 

Dane materiałowo – technologiczne:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Baza materiałowa:

Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał o określonym
składzie ziarnowym od 0 do 5 mm, stosowany do wykonywa-
nia warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Jest wykonywana
z kruszyw skalnych, żwirów i piasków naturalnych w określo-
nych proporcjach. Nie zawiera kruszyw sztucznych i z recyklin-
gu,Jest materiałem niezanieczyszczonym w świetle Rozp. Min.
Środowiska z dn. 09.09.2002 (poz.1359)Dz.U.Nr.165

 

Składniki:

Kruszywo granitowe, piaski specjalne, wypełniacz mineralny,
żwiry naturalne – łamane.

 

Trwałość składowania:

Bezterminowo

 

 

Dane o technice stosowania nawierzchni:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zapobieganie segregacji:

Mieszanka w czasie długiego transportu i składowania posiada
naturalną tendencję do segregacji. Przed rozpoczęciem
układania, należy materiał wymieszać łyżką ładowarki lub
ręcznie łopatami.

 

Zużycie:

około 80 kg. mieszanki na 1 m.kw. nawierzchni grubości 4 cm.
Grubości nawierzchni: od 2 do 4 cm. w zależności od wymagań dot. nośności.

 

Przygotowanie podłoża:

Cała konstrukcja nawierzchni komunikacyjnej

musi być wykonana odpowiednio do spodziewanych

obciążeń. Obowiązują przy tym przepisy i instrukcje techniczne
dla podbudów zasadniczych i pomocniczych. Mocno zalecane
jest stosowanie warstwy dynamicznej HanzaVia Dynamic WI

 

Zasady bezpieczeństwa:

Należy stosować ogólne zasady bezpieczeństwa obowiązu-
jące przy wykonywaniu robót budowlanych.

 

Konserwacja nawierzchni:

Konserwacja polega na okresowym, w miarę potrzeb, zagrabia-
niu nawierzchni celem usunięcia liści i innych fragmentów
drzew i krzewów, a także wyrównywaniu nawierzchni poprzez
jej wzruszenie i ponowne zagrabienie. Miejsca te należy
nawodnić i zagęścić. Trawy i chwasty należy usuwać mecha-
nicznie a miejsca po nich także nawodnić i zagęścić.
Utrzymanie zimowe polega na odśnieżaniu lekkimi odśnieżar-
kami z gumowymi końcówkami lemieszy. Ze względów eko-
logicznych nie zaleca się stosowania środków chemicznych
jakkolwiek nawierzchnia jest na nie odporna.